Παναγιώτα Ν. Μπράνη – Panagiota Brani

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

        Η Παναγιώτα Ν. Μπράνη εργάζεται ως Μαία στο Γ.Ν Αλεξάνδρα. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (1993). Το 2015 απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Παθολογία της Κύησης», από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με βαθμό πτυχίου:8,42(Λίαν Καλώς).Είναι Υποψήφια Διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Επιστημών Υγείας στο τμήμα Μαιευτικής, από το Δεκέμβριο του 2018 με τίτλο Διδακτορικής Διατριβής: «Μητρικός Θηλασμός μετά από Κύηση Υψηλού Κινδύνου-διερεύνηση των παραμέτρων που δρουν ευνοϊκά ή δυσχεραίνουν τη μητρική πρόθεση και συμπεριφορά».

       Έχει πολυετή κλινική εμπειρία ως μαία, στο τμήμα Κυήσεων Υψηλού Κινδύνου του Γ.Ν. Αλεξάνδρα (21 έτη), καθώς εμπειρία σε άλλους κλινικούς χώρους (τμήματα λεχωίδων, αίθουσα τοκετών και μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών (ΜΕΝΝ), σε ιδιωτικά και δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα.

       Είναι μέλος της Επιτροπής Μητρικού Θηλασμού του Γ.Ν. Αλεξάνδρα. Έχει συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε συνέδρια καθώς και στην οργάνωση σεμιναρίων στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, με θέμα τον Μητρικό θηλασμό. Επίσης από το 2014 σε συνεργασία με το Γραφείο Προαγωγής Υγείας, της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού συμμετέχει εθελοντικά στην οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής που πραγματοποιούνται στον ίδιο δήμο.

       Από το 2015 δραστηριοποιείται στην δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. Αρχικά ως εργαστηριακός συνεργάτης στο ΤΕΙ Αθήνας, τμήμα Μαιευτικής (Γυναικολογική κλινική, τμήμα Κυήσεων Υψηλού Κινδύνου, λεχωίδων), και στη συνέχεια ως κλινικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τμήμα Μαιευτικής. Επίσης από το 2018 έως σήμερα είναι εργαστηριακός/κλινικός συνεργάτης του AEGEAN College, τμήμα Μαιευτικής (Αίθουσα Τοκετών, τμήμα Κυήσεων Υψηλού Κινδύνου).Το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 δίδαξε το θεωρητικό μάθημα «Παθολογία της Κύησης» στο τμήμα Μαιευτικής του AEGEAN College.  

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται γύρω από τα επιστημονικά θέματα:

  • Φροντίδα επιτόκων με κύηση υψηλού κινδύνου
  • Μαιευτική Φροντίδα επιτόκου κατά τον τοκετό
  • Φροντίδα της λεχωίδας και του νεογνού της
  • Προαγωγή μητρικού θηλασμού

 

Curriculum Vitae

        Panagiota N. Brani works as a midwife at Alexandra General Hospital. She is a graduate of the Department of Midwifery of Technological Educational Institute (TEI) of Athens (1993). In 2015 she obtained a Master’s Degree in ” Pathology in Pregnancy ” from the Medical School of the National Kapodistrian University of Athens, with a degree: 8.42 (Very Good). From December 2018, she is a PhD candidate at the University of Western Attica, of the Department of Midwifery. The title of her doctoral dissertation is “Breastfeeding in High Risk Pregnancy-The parameters which affect positively or negatively to mother’s intention and behavior in breastfeeding”.

      She has many years of clinical experience as a midwife, in the High Risk Pregnancy Department of the General Hospital Alexandra (21 years old), as well as experience in other clinical areas (maternity wards, delivery room and Neonatal Intensive Care Unit (NICU), in private and public hospitals.

     She is a member of the Breastfeeding Committee of the General Assembly of the Alexandra hospital. She has participated as a speaker in conferences as well as in organizing seminars at Alexandra Hospital, on the subject of Breastfeeding. Also since 2014, she is in collaboration with the Health Promotion Office, the Social Service of the Municipality of   Ag. Anargiri- Kamatero and participates voluntarily in the organization and implementation of preventive medicine programs carried out in the same municipality.

      Since 2015 she has been active in public and private education. Initially, as a laboratory associate at the TEI of Athens, Department of Midwifery (Gynecology Clinic, Department of High Risk Pregnancy and maternity wards), and then as a clinical collaborator of the University of West Attica, Department of Midwifery. Also from 2018, until today, she is a laboratory / clinical collaborator of AEGEAN College, Department of Midwifery (maternity wards and department of High Risk Pregnancy). During the academic year 2018-2019 she taught the theoretical course “Pregnancy Pathology” at the Department of Midwifery of AEGEAN College.

Her research interests focus on:

        1) High Risk Pregnancy Midwifery Care

        2) Midwifery Care during Labour

        3) Midwifery Postnatal Care – Neonatal Care

        4) Promotion of breastfeeding